ورود  \/ 
x
x
ثبت  \/ 
x

متن کامل تفاهم نامه مالیاتی اصناف منتشر شد

تفاهم نامه مالیاتی اصنافمتن کامل تفاهم نامه مالیاتی اصناف منتشر شد.

براساس متن تفاهم نامه مالیاتی اصناف، مودیان ۱۶ روز فرصت دارند تا اظهارنامه‌های الکترونیکی خود را در سامانه مربوطه ثبت کنند.

سازمان امور مالیاتی بموجب تبصره (۵) ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم می تواند در مورد بعضی از منابع در هر سال و در نقاطی که مقتضی بداند درآمد مشمول مالیات تمام یا برخی از مودیان مشمول بند (ج) ماده (۹۵) قانون مالیاتها را با نظر اتحادیه مربوط تعیین و مالیات متعلقه را که قطعی نیز می باشد، وصول نماید. بر همین اساس در سال‌ جاری اظهارنامه های تسلیمی هر یک از مودیان که با رعایت مقررات و شرایط ذیل تسلیم شود، مشمول طرح خوداظهاری خواهند شد.

 

۱- ارائه اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال ۱۳۹۳ بصورت الکترونیکی از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR، بخش اظهارنامه الکترونیکی در موعد مقرر قانونی، در ضمن ضرورتی به تسلیم پرینت اظهارنامه بصورت کاغذی به ادارات امور مالیاتی نخواهد بود و کد رهگیری دریافتی از سامانه در تاریخ ارسال، بعنوان رسید تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشد.

اظهارنامه مالیاتی شامل «خلاصه وضعیت درآمد و هزینه سالانه» می باشد.

 

۳- در موارد تقسیط مالیات ابرازی، می بایست پرداخت حداقل چهل درصد (۴۰%) مالیات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقی در۶ قسط مساوی ماهانه تا پایان دی ماه ۱۳۹۴ تقسیط و پرداخت شود. ضمناً مؤدیان محترم مالیاتی می توانند برای پرداخت نقدی، بدون مراجعه حضوری به واحدهای مالیاتی و بانک، از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مؤدیان مالیاتی به نشانی WWW.TAX.GOV.IR،اقدام نمایند.

 

۴- مؤدیان محترم مالیاتی برای تقسیط باقیمانده مالیات ابرازی می توانند به دو روش زیر اقدام نمایند: مودیان می توانند از طریق سامانه عملیات الکترونیکی قبوض پرداخت مالیات هر قسط را از سامانه دریافت و در سر رسید مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند. مودیان می توانند به اداره امور مالیاتی مربوط مراجعه و نسبت به تسلیم چکهای مربوط اقدام نمایند.

 

۶- از آنجائیکه مبنای انجام توافق، میزان مالیات قطعی عملکرد سال ۱۳۹۲ در نظر گرفته شده است. چنانچه برگ قطعی مالیات عملکرد مذکور تا تاریخ تسلیم اظهارنامه عملکرد ۱۳۹۳ صادر نشده باشد، آخرین درآمد مشمول مالیات یا مالیات قطعی شده سنوات قبل حسب مورد، بعلاوه ۲۰ درصد به ازای هر سال بعد از آن مبنای محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات ابرازی سال ۱۳۹۳ می باشد. بدیهی است پس از قطعیت مالیات سال ۱۳۹۲، مالیات مزبور در چارچوب دستورالعمل مذکور مبنای محاسبه مالیات سال ۱۳۹۳ خواهد بود.

 

۷- مودیانی که در عملکرد سال ۱۳۹۲ تمام سال را فعالیت داشته و مشمول مالیات نگردیده اند ، درصورتی که درآمد مشمول مالیات خود را با میزان حداقل سی درصد (۳۰%) افزایش نسبت به درآمد مشمول مالیات سال گذشته اظهارنمایند، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهند بود.

 

۸- با توجه به اینکه مبنای توافق عملکرد سال ۱۳۹۳، مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ می باشد، لذا مودیانی که سال ۱۳۹۳ اولین سال فعالیت آن ها بوده و یا نسبت به سال قبل تغییر شغل داشته اند، مشمول توافق نمی باشند.

 

۹- هرگاه درآمد مشمول مالیات یا مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ صاحبان مشاغل با توجه به فعالیت مودی برای بخشی از سال مذکور بوده باشد، در این صورت باید درآمد مشمول مالیات برای یکسال تمام محاسبه شده و پس از تعیین مالیات متعلق، درآمد مشمول مالیات مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

 

۱۰- در مشارکت مدنی، مودیانی که نسبت مالکیت آن ها نسبت به سال ۱۳۹۲ تغییر داشته است، ابتدا می بایست مالیات یا درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مذکور با احتساب تغییر مالکیت محاسبه و سپس مبنای رشد مورد نظر قرار گیرد.

 

۱۱- در مشارکت مدنی چنانچه شریک یا شرکائی در عملکرد سال ۱۳۹۲ (با رعایت سایر شرایط فوق) مشمول مالیات نشده اند، در صورتیکه درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳ خود را متناسب با سهم شریکی که کمترین مالیات قطعی شده عملکرد سال ۱۳۹۲ را داشته است و با رعایت شرایط مورد توافق اظهار نمایند، مشمول توافق خواهند بود.

 

۱۲- مودیانی که درآمد مشمول مالیات عملکرد سال ۱۳۹۲ آن ها با اعمال مقررات موضوع مواد ۱۳۷ و ۱۷۲ قانون مالیات های مستقیم محاسبه شده است ، ابتدا باید درآمد مشمول مالیاتو مالیات آن ها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبنای توافق عملکرد سال ۱۳۹۳ قرارگیرد.

 

۱۳- در اجرای مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مودیانی که ملزم به استفاده از صندوق مکانیزه فروش (سامانه های فروشگاهی) شده اند درصورتی که نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال ۱۳۹۳ آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر بدون اعمال معافیت ابراز شده باشد، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق می باشد.

 

۱۴- در اجرای مقررات ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ”معادل هزینه‌های انجام‌شده بابت خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذکور از درآمد مشمول مالیات مؤدیان مزبور (در اولین سال استفاده از سامانه‌های مذکور) قابل کسر است”، بنابراین مودیانیکه در سال ۱۳۹۳نسبت به خرید، نصب و راه‌اندازی دستگاه سامانه صندوق فروش (مکانیزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۹۳، هزینه مذکور از درآمد مشمول مالیات آنها قابل کسر خواهد بود، لذا در صورتی که درآمد مشمول مالیات یا مالیات ابرازی این گونه مودیان با رعایت سایر شرایط پس از کسر هزینه های مذکور و یا مالیات متعلق به سهم هزینه های مذکور حسب مورد ابراز شده باشد، مشمول توافق می باشند.

 

۱۵- با توجه به بند (د) تبصره ۹ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور ، اشخاصی که مکلف به ثبت نام برای دریافت شماره اقتصادی شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا مهلت مقرر (تاریخ ۳۱/۴/۱۳۹۴) امکان برخورداری از معافیت را نداشته، لذا چنانچه مالیات یا درآمد مشمول مالیات ابرازی سال ۱۳۹۳ آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به اضافه مالیات متعلق به معافیت استفاده نشده ابراز شده باشد ، با رعایت سایر شرایط مشمول توافق خواهد بود.

 

۱۶- از بین اظهارنامه های تسلیمی مشمول توافق، به میزان مندرج در جدول فوق، توسط اداره کل امور مالیاتی بعنوان نمونه برای رسیدگی انتخاب و توسط اداره امور مالیاتی ذیربط با رعایت مقررات رسیدگی می شود.

 

۱۷- هرگاه اسناد و مدارک مثبته ای تحصیل گردد که حاکی از اختلاف مالیات مشخصه بیش از ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال با مالیات مورد توافق باشد، مالیات مابه التفاوت با رعایت مقررات مطالبه خواهد شد.

 

۱۸- لازم به توضیح است که عمده فروشان موضوع ردیف ۸ بند الف ماده ۹۶ قانون مالیات های مستقیم و صاحبان مشاغل وسائط نقلیه مشمول دستورالعمل خوداظهاری نیست.

فروش ویژه همراه برآیند از 20 اسفند 1397

درباره صفحات اجتماعی

جهت اطلاع رسانی و ارتباط هرچه دقیق تر و کامل تر با شما

در ارتباط باشید :

اطلاعات تماس

شرکت فکر گستر فناور (سهامی خاص)
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  66758033 21 98
  www.fekrgostar.com
  تهران خیابان جمهوری خیابان شیخ هادی شماره 163 واحد 1