ورود  \/ 
x
x
ثبت  \/ 
x

خوداظهاري و شرايط استفاده از آن براي صاحبان مشاغل بند ج

خوداظهاري مالیاتیآنچه موديان بايد بدانند: خوداظهاري و شرايط استفاده از آن براي صاحبان مشاغل بند (ج)

سازمان امور مالياتي کشور بموجب تبصره (5) ماده (100) قانون ماليات هاي مستقيم مي تواند در مورد بعضي از منابع در هر سال و در نقاطي که مقتضي بداند درآمد مشمول ماليات تمام يا برخي از موديان مشمول بند (ج) ماده (95) قانون ماليات ها را با نظر اتحاديه مربوط تعيين و ماليات متعلقه را که قطعي نيز مي باشد، وصول نمايد.

بر همين اساس در سال جاري اظهارنامه هاي تسليمي هر يک از موديان که با رعايت مقررات و شرايط ذيل تسليم گردد، مشمول طرح خوداظهاري خواهند گرديد.

 

1- ارائه اظهارنامه مالياتي عملکرد سال 1393 بصورت الکترونيکي از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR، بخش اظهارنامه الکترونيکي در موعد مقرر قانوني، در ضمن ضرورتي به تسليم پرينت اظهارنامه بصورت کاغذي به ادارات امور مالياتي نخواهد بود و کد رهگيري دريافتي از سامانه در تاريخ ارسال، بعنوان رسيد تسليم اظهارنامه مالياتي مي باشد.

 

2- اظهارنامه مالياتي شامل «خلاصه وضعيت درآمد و هزينه سالانه» مي باشد.

 

3- در موارد تقسيط ماليات ابرازي، مي بايست پرداخت حداقل چهل درصد (40%) ماليات بصورت نقد به همراه اظهارنامه و مابقي در6 قسط مساوي ماهانه تا پايان دي ماه 1394 تقسيط و پرداخت شود. ضمناً مؤديان محترم مالياتي مي توانند براي پرداخت نقدي، بدون مراجعه حضوري به واحدهاي مالياتي و بانک، از طريق سامانه عمليات الکترونيکي مؤديان مالياتي به نشانيWWW.TAX.GOV.IR، اقدام نمايند.

 

4- مؤديان محترم مالياتي براي تقسيط باقيمانده ماليات ابرازي مي توانند به دو روش زير اقدام نمايند: موديان مي توانند از طريق سامانه عمليات الکترونيکي قبوض پرداخت ماليات هر قسط را از سامانه دريافت و در سر رسيد مقرر نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند. موديان مي توانند به اداره امور مالياتي مربوط مراجعه و نسبت به تسليم چکهاي مربوط اقدام نمايند.

 

5- سازمان امور مالياتي ميزان درآمد مشمول ماليات وماليات عملكرد سال 1393 صاحبان مشاغل را با توجه به سوابق مالياتي، نوع فعاليت ، اوضاع و احوال اقتصادي منطقه و وضعيت اقتصادي اعضاي اتحاديه ذيربط در سال 1393 تعيين نموده است. بدين ترتيب كه رشد ماليات ابرازي عملكرد سال 1393 نسبت به ماليات قطعي عملكرد سال 1392 نبايد از درصدهاي مندرج در جدول زير کمتر باشد:

 

ميزان ماليات عملکرد سال 1392 حداقل رشد ماليات سال 1392 درصد نمونه گيري براي رسيدگي
تا مبلغ 10,000,000 ريال 8 4
از مبلغ 10,000,001 تا 30,000,000 ريال 12 8
از مبلغ 30,000,001 ريال و بالاتر 18 18

 

شايان گفتن است که ميزان نمونه گيري براي رسيدگي پرونده مؤدياني که مشمول ماليات نشده اند 8 درصد مي باشد.

 

6- از آنجائيکه مبناي انجام توافق، ميزان ماليات قطعي عملكرد سال 1392 در نظر گرفته شده است. چنانچه برگ قطعي ماليات عملکرد مذکور تا تاريخ تسليم اظهارنامه عملکرد 1393 صادر نشده باشد، آخرين درآمد مشمول ماليات يا ماليات قطعي شده سنوات قبل حسب مورد، بعلاوه 20 درصد به ازاي هر سال بعد از آن مبناي محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات ابرازي سال 1393 مي باشد. بديهي است پس از قطعيت ماليات سال 1392، ماليات مزبور در چارچوب دستورالعمل مذکور مبناي محاسبه ماليات سال 1393 خواهد بود.

 

7- مودياني که در عملکرد سال 1392 تمام سال را فعاليت داشته و مشمول ماليات نگرديده اند، درصورتي که درآمد مشمول ماليات خود را با ميزان حداقل سي درصد (30%) افزايش نسبت به درآمد مشمول ماليات سال گذشته اظهارنمايند، با رعايت ساير شرايط مشمول توافق خواهند بود.

 

8- با توجه به اينکه مبناي توافق عملکرد سال 1393، ماليات عملکرد سال 1392 مي باشد، لذا مودياني که سال 1393 اولين سال فعاليت آن ها بوده و يا نسبت به سال قبل تغيير شغل داشته اند، مشمول توافق نمي باشند.

 

9- هرگاه درآمد مشمول ماليات يا ماليات عملکرد سال 1392 صاحبان مشاغل با توجه به فعاليت مودي براي بخشي از سال مذکور بوده باشد، در اين صورت بايد درآمد مشمول ماليات براي يکسال تمام محاسبه شده و پس از تعيين ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات مبناي رشد مورد نظر قرار گيرد.

 

10- در مشارکت مدني، مودياني که نسبت مالکيت آن ها نسبت به سال 1392 تغيير داشته است، ابتدا مي بايست ماليات يا درآمد مشمول ماليات عملکرد سال مذکور با احتساب تغيير مالکيت محاسبه و سپس مبناي رشد مورد نظر قرار گيرد.

 

11- در مشارکت مدني چنانچه شريک يا شرکائي در عملکرد سال 1392 (با رعايت ساير شرايط فوق) مشمول ماليات نشده اند، در صورتيکه درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1393 خود را متناسب با سهم شريكي كه كمترين ماليات قطعي شده عملكرد سال 1392 را داشته است و با رعايت شرايط مورد توافق اظهار نمايند، مشمول توافق خواهند بود.

 

12- مودياني که درآمد مشمول ماليات عملکرد سال 1392 آن ها با اعمال مقررات موضوع مواد 137 و 172 قانون مالياتهاي مستقيم محاسبه شده است ، ابتدا بايد درآمد مشمول مالياتو ماليات آن ها بدون اعمال مقررات مذکور محاسبه و سپس مبناي توافق عملکرد سال 1393 قرارگيرد.

 

13- در اجراي مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، مودياني که ملزم به استفاده از صندوق مکانيزه فروش (سامانه هاي فروشگاهي) شده اند درصورتي که نسبت به نصب سامانه مذکور اقدام ننموده باشند، چنانچه ماليات يا درآمد مشمول ماليات ابرازي سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر بدون اعمال معافيت ابراز شده باشد، با رعايت ساير شرايط مشمول توافق مي باشد.

 

14- در اجراي مقررات ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه،" معادل هزينه‌هاي انجام‌شده بابت خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مكانيزه فروش) توسط صاحبان مشاغل مذكور از درآمد مشمول ماليات مؤديان مزبور (در اولين سال استفاده از سامانه‌هاي مذكور) قابل كسر است" ، بنابراين مودياني که در سال 1393 نسبت به خريد، نصب و راه‌اندازي دستگاه سامانه صندوق فروش (مكانيزه فروش) اقدام نموده اند در محاسبه درآمد مشمول ماليات و ماليات عملکرد سال 1393، هزينه مذکور از درآمد مشمول ماليات آنها قابل کسر خواهد بود، لذا در صورتي که درآمد مشمول ماليات يا ماليات ابرازي اين گونه موديان با رعايت ساير شرايط پس از کسر هزينه هاي مذکور و يا ماليات متعلق به سهم هزينه هاي مذکور حسب مورد ابراز شده باشد، مشمول توافق مي باشند.

 

15- با توجه به بند (د) تبصره 9 قانون بودجه سال 1393 کل کشور، اشخاصي که مکلف به ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي شده اند، در صورت عدم ثبت نام تا مهلت مقرر (تاريخ 31/4/1394) امکان برخورداري از معافيت را نداشته، لذا چنانچه ماليات يا درآمد مشمول ماليات ابرازي سال 1393 آنها حسب مورد با حداقل رشد مورد نظر به اضافه ماليات متعلق به معافيت استفاده نشده ابراز شده باشد، با رعايت ساير شرايط مشمول توافق خواهد بود.

 

16- از بين اظهارنامه هاي تسليمي مشمول توافق، به ميزان مندرج در جدول فوق، توسط اداره کل امور مالياتي بعنوان نمونه براي رسيدگي انتخاب و توسط اداره امور مالياتي ذيربط با رعايت مقررات رسيدگي مي شود.

 

17- هرگاه اسناد و مدارك مثبته اي تحصيل گردد كه حاكي از اختلاف ماليات مشخصه بيش از 2,000,000 ريال با ماليات مورد توافق باشد، ماليات مابه التفاوت با رعايت مقررات مطالبه خواهد شد.

 

18- لازم به توضيح است که عمده فروشان موضوع رديف 8 بند الف ماده 96 قانون مالياتهاي مستقيم و صاحبان مشاغل وسائط نقليه مشمول دستورالعمل خوداظهاري نمي باشد. در خاتمه اميد است صاحبان مشاغل با رعايت شرايط فوق بتوانند از تسهيلات و مزاياي طرح خوداظهاري بهره مند گردند.

فروش ویژه همراه برآیند از 20 اسفند 1397

درباره صفحات اجتماعی

جهت اطلاع رسانی و ارتباط هرچه دقیق تر و کامل تر با شما

در ارتباط باشید :

اطلاعات تماس

شرکت فکر گستر فناور (سهامی خاص)
  این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
  66758033 21 98
  www.fekrgostar.com
  تهران خیابان جمهوری خیابان شیخ هادی شماره 163 واحد 1